ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑๐๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑๐๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑๐๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
              ในรายการ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑๐๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๘๘,๐๒๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
(นายศุภภิมิตร เปาริก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
อรทัย อุทัยกรณ์
(นางสาว อรทัย อุทัยกรณ์)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 11-05-2022