ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 261/2565


วันที่ 13-06-2022