ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ประวัติหน่วยงานประวัติหน่วยงาน

เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าในเขตวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ   ในปี พ.ศ. 2449 2510 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี ขอใช้เป็นที่เก็บสิ่งของ         ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 คุณพ่อเสริม   เหวียนระวี บริจาคทุนก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     ในปี พ.ศ. 2550    ทางวัดได้โอนกิจการศูนย์เด็กให้เทศบาลนครอุบลราชธานีดำเนินการต่อ  อาคารจึงว่าง  ไม่ได้ ใช้ประโยชน์  ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงขออนุญาตท่านพระครูธรรมโกศลต่อเติม      เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้   ภายใต้การดูแลของกลุ่มงาน     เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และได้เปิดดำเนินการในวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน