ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการ
 
 
          งานเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน                     งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ         งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ

                                                                             และสนับสนุนเครือข่าย

    -  OPD GP -KPI/HRD - หน่วยตรวจสุขภาพ

-  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 6 แห่ง -งานประกันสุขภาพ      - ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มเป้าหมาย

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมต่อเนื่อง (HHC) -งานธุรการ/งานพัสดุ      - คลินิกDPAC

ออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก        -งานบริการทันตกรรม      - คลินิกฟ้าใส    

      บริการสุขภาพในชุมชน

    -  สร้างเครือข่ายสุขภาพ ในชุมชน

 

        งานป้องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยา     งานแพทย์ศาสตร์ศึกษา         งานพัฒนาคุณภาพ

     เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อและ - PCA (ระดับศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง)

           ภัยสุขภาพในท้องถิ่น

     -    กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคในรพ. - HA/HPH ( ระดับโรงพยาบาล )

     -  งานสุขาภิบาลอาหาร /น้ำดื่ม ใน รพ. - ทีม PCT  ( OPD )

     -  งานคุ้มครองผู้บริโภค