ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน                                                            ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปี 2557-2560

 

ยุทธศาสตร์ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)

 กลยุทธ์ที่1 :พัฒนาสู่มาตรฐานโรงพยาบาลสีเขียว Green Hospital

 กลยุทธ์ที่2 :พัฒนาด้านโครงสร้างหลัก ด้านอาคาร สถานที่ ความปลอดภัย การจราจร ที่จอดรถ ที่พักญาติ

 

ยุทธสาสตร์ที่2 :พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Performance Management)

 กลยุทธ์ที่1:พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในงานสนับสนุนบริการ (Logistic and Supply Chain)ให้มีประสิทธิภาพ

 กลยุทธ์ที่2:พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความเชื่อมโยง(Electronic Hospital)

 กลยุทธ์ที่3:พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน

 กลยุทธ์ที่4:พัฒนาและเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล(Good Goevernance)

 กลยุทธ์ที่5:พัฒนาการจัดการทรัพยากร บุคลากรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์ที่3: พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ (Care Excellence)

 กลยุทธ์ที่1:พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ (Care Excellence)

 กลยุทธ์ที่2:พัฒนาการจัดการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality Management)

 กลยุทธ์ที่3:พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ(Health promotion) แนะนำ ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู แบบครบวงจร

 กลยุทธ์ที่4:พัฒนาศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง และศูนย์การแพทย์รองรับประชาคมอาเซียน(AEC)