ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบลำดับ

ศูนย์สุขภาพชุมชน

จำนวนชุมชนที่รับผิดชอบ

( ชุมชน )

จำนวนหลังคาเรือน

( หลังคา )

จำนวนประชากรUC

(คน)

จำนวนประชากร

( คน )

1

ท่าวังหิน

15

3,545

12,350

20,018

2

ชยางกูร

19

4,481

8,499

17,493

3

ปทุมวิทยากร

18

3,612

6,703

15,331

4

ปทุมมาลัย

18

3,907

8,456

20,380

5

วัดใต้

8

1,506

4,575

7,105

                รวม

81

17,756

43,502

85,046