ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

สายบังคับบัญชาของหน่วยงานนายแพทย์ชลิต  ทองประยูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์ปราโมทย์  ศรีสำอางค์
รองผู้อำนวยการฯ
รองผู้อำนวยการฯ
นางอมรรัตน์  เทพากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นางรุ่งนภา  ภานุมนต์วาที
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ
นางจตุพร  สลักคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกานต์ระวี  สัสดิ์ตระกูร
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางธันยาพร  วิกซ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจินตนา  พูลผล
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางยุพิน  ลอยหา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางไพรำ  ตันสกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวาสนา  นิลหล้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจินตนา  กาญจนบัตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางภัทรานิษย์  เทพพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพัชรา  จิราภาบูลย์
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
นายประกานต์  คนสูง
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
นางอารยา  สง่าเขียว
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
จพง.สาธารณสุขชำนาญการ
นายสิงห์ทอง  สมสุข
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้