ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


ขั้นตอนการติดต่อขอรับศพ


ขั้นตอนการติดต่อขอรับศพ
   
 เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจะแจ้งให้ญาติทราบและแต่งศพตามระเบียบการแต่งศพ เมื่อญาติได้รับแจ้งและติดต่อกับหอผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วให้ญาติติดต่อห้องเก็บศพเพื่อขอรับศพและหนังสือรับรองการตาย

ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนในการขอรับศพ
1. ผู้ที่สามารถรับศพออกนอกโรงพยาบาลได้ ได้แก่บุคคลที่เรียงตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้…
   
1.1 คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    1.2 บุตร-ธิดา ที่บรรลุนิติภาวะ
    1.3 บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะ
    1.4 บิดา หรือ มารดา
    1.5 พี่น้อง ร่วม บิดา-มารดา
    1.6 พี่น้อง ร่วม บิดา-มารดาเดียวกัน
    1.7 ปู่ ย่า ตา ยาย
    1.8 ลุง ป้า น้า อา
    1.9 ญาติที่รับผิดชอบเป็นผู้ปกครอง ดูแลมาตลอด
2. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง เพื่อขอรับศพและหนังสือรับรองการตาย ได้แก่
    
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
    2.2 บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานของรัฐ, ใบอนุญาตขับขี่รถ, สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล  หรือ  มีคดีเกี่ยวข้อง ให้ญาติติดต่อห้องเก็บศพเพื่อนำหลักฐานคือ…
 1.  ป้ายข้อมือผู้เสียชีวิต  และ
 2. หนังสือจากเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ ให้ญาตินำหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อนำไปขอหลักฐานการชันสูตรพลิกศพ ที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาให้เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ เพื่อให้แพทย์ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ และลงความเห็นในใบชันสูตรและหนังสือรับรองการตายในลำดับต่อไป (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะสามารถนำศพกลับภูมิเนาได้)หากญาติต้องการรายงานการชันสูตรพลิกศพเพื่อนำไปดำเนินการเกี่ยวกับคดีกรุณาติดต่องานนิติกรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ที่หมายเลข (045) 244-973, 240 - 074 - 93 ต่อ 338  ในเวลาราชการ
   3. เอกสารที่รับพร้อมศพ  ได้แก่
       3.1 หนังสือรับรองการตาย  ( ทร.4,   ทร.4/1)
 ให้ญาตินำหนังสือรับรองการตายไปแจ้งเทศ บาลนครอุบลราชธานี เพื่อออกใบมรณบัตร (ภายใน 24 ชั่วโมง) ต่อไป
       3.2   หากหนังสือรับรองการตายยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ญาติจะได้รับหนังสือรับรอง 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลื่อนย้ายศพ และให้ญาติมารับหนังสือรับรองการตายที่ห้องเก็บศพในภายหลัง   (โดยญาติสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับ  งานห้องเก็บศพ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการตายได้ทางโทรศัพท์) เมื่อญาติได้รับหนังสือรับรองการกายแล้วให้ปฏิบัติตาม ข้อ 3.1 ต่อไป
4.  ญาติต้องเขียนคำร้องขออนุญาตนำศพออกนอกโรงพยาบาล    จึงจะสามารถนำศพออกนอกโรงพยาบาลได้

การฉีดยาศพ
 ในการฉีดน้ำยาฟอร์มาลิน เพื่อเก็บรักษาศพนั้น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติไว้ดังนี้
1. การฉีดยาศพ เจ้าหน้าที่จะฉีดยาก็ต่อเมื่อญาติผู้เสียชีวิตแจ้งความจำนงให้ฉีดและลงลายมือชื่อในใบคำร้องขอฉีดยาศพ
2. ค่าบริการฉีดยาศพ ศพละ 300 บาท รวมค่ายา และค่าบริการแล้ว
3. ให้ญาติชำระค่าบริการฉีดยาศพ ณ จุดรับชำระเงิน ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมขอใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้ง4. ให้ญาติแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินพร้อมใบสั่งฉีดยาศพ  ต่อเจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพดำเนินการฉีดยาให้ศพ
ตามระเบียบปฏิบัติงานห้องเก็บศพ ไม่มีบริการอาบน้ำศพ เนื่องจากทางหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่หากญาติต้องการให้แต่งตัว     หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ศพ เจ้าหน้าที่ห้องเก็บศพ จะให้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนใด ๆ งานห้องเก็บศพ ขอแจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตกรุณาอย่าเชื่อคำแนะนำหรือคำโฆษณาใด ๆ ของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบของห้องเก็บศพ งานห้องเก็บศพไม่มีบริการผ้าห่อศพ ธูป เทียน หรือบริการรถขนศพ ใดๆ ทั้งสิ้น  ห้องเก็บศพ งานห้องเก็บศพไม่มีบริการผ้าห่อศพ ธูป เทียน หรือบริการรถขนศพ  ใด ๆ ทั้งสิ้น