ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน                 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 2559

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 3 เข็มมุ่ง 13 แผน 34 ตัวชี้วัด

“ขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ และสมดุล”

3 ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3. พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

3 เข็มมุ่ง

1. ลดความแออัดและพัฒนา ใช้พื้นที่บริการร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย

2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

3. พัฒนาความปลอดภัยด้านคลินิก

6 ตัวชี้วัดผู้อำนวยการ

1. Healthy work place

2. LEAN

3. Account Quality

4. Competency

5. CQI/R2R

6. Service Plan

13 แผน

A1 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

A2 แผนพัฒนามาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่

A3 แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในทุกหน่วยงาน

A4 แผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

A5 แผนพัฒนาการเงินและการคลัง

A6 แผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและประเมินผล

A7 แผนพัฒนาบุคลากร Competency และ KM

A8 แผนพัฒนาคุณภาพ

A9 แผนพัฒนา Service Plan

A10 แผนพัฒนาระบบบริการ ลดความแออัด

A11 แผนพัฒนา Patient safety

A12 แผนพัฒนาบริการรองรับ AEC

A13 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์