ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

สายบังคับบัญชาของหน่วยงานนายแพทย์ชลิต  ทองประยูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์ปราโมทย์  ศรีสำอางค์
รองผู้อำนวยการฯ
รองผู้อำนวยการฯ
แพทย์หญิงอมรรัตน์  เทพากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นายแพทย์สมเกียรติ์  ปาละสมิทธิ์
แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์หญิงจินตนา  ช้อนศรี
แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์ประจำศูนย์
นางพิมพ์ชนก  เอกวอลล์
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร
หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร
นางชื่น  โตพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายนิตศาสน์  โสมอ่อน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางกัญภร  สกุลพอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณัฐกานต์  วิจักษณกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางราตรี  เดชะคำภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจริญญา  ด้ายละออง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณัฐญา  เพชรพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจตุพร  พันธการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณัฐติกาญจน์  เอกวิทยาเวชนุกูล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวธัญญชล  จันทสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางนันทนา  อุดรพันธ์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข