ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนประชากรและจำนวนหลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนหลังคาเรือน (หลังคา)

จำนวนประชากร (คน)

ประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

80

วังทอง

234

782

370

412

81

ศรีแสงทอง

208

802

381

421

82

สหกรณ์การเกษตร3

193

637

287

350

83

สหกรณ์การเกษตร2

338

1137

532

605

84

ดอนเจ้าปู่ทองแดง2

252

920

400

520

85

สหกรณ์การเกษตร1

162

676

303

373

86

รร.ปทุมวิทยากร1

201

704

335

369

87

ศาลากลางบ้านดู่1

134

404

202

202

88

ดอนเจ้าปู่ทองแดง1

178

649

298

351

89

สำนักงานขนส่งจังหวัด

170

542

236

306

90

อุปลีสาน6

184

619

288

331

91

รร.ปทุมวิทยากร2

275

978

461

517

92

ศาลากลางบ้านดู่3

157

518

224

294

93

ศาลากลางบ้านดู่2

204

621

285

336

94

ศาลากลางบ้านดู่4

114

309

150

159

97

ทางเข้าคริสตจักร

251

871

423

448

99+100

วัดศรีประดู่ทรงธรรม1+2

428

1179

542

636

 

รวม

3683

12348

5717

6630