ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ประวัติหน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัย ตั้งอยู่ที่ 224 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานบริการสังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย รับผิดชอบ 4 ชุมชน คือ ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดสารพัฒนึก 1 ชุมชนวัดสารพัฒนึก 2 และชุมชนตลาดเทศบาล 5 โดยให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบจึงสามารถให้บริการได้เพียงเรื่องส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ซึ่งไม่ครอบคลุมบริการเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือศูนย์สุขภาพชุมชนต้องมีกิจกรรมในสถานบริการและกิจกรรมในชุมชนครอบคลุมในเรื่องการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ                                                         

          ต่อมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับความเมตตาจากพระปทุมพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดปทุมมาลัย อนุญาตให้ใช้สถานที่อาคารปริยัติธรรมชั้นที่ 1 เป็นสถานที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน โดยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์สุขภาพชุมชนว่า ต้องเป็นสถานบริการสาธารณสุขด่านแรกที่จะให้การดูแลสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก สามารถรับบริการและคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด       

          ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัยเริ่มปรับปรุงสถานที่ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 และเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นมา และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 มีชุมชนรับผิดชอบ 5 ชุมชน โดยรับผิดชอบชุมชนวัดปทุมมาลัยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุมชน รวม 1,763 หลังคาเรือน 1,693 ครอบครัว ประชากร 6,369 คน มีเจ้าหน้าที่ 8 คน คือ พยาบาลวิชาชีพ 4 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน โดยให้บริการในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตั้งแต่ก่อนป่วยไปจนถึงดูแลเบื้องต้น   เมื่อเจ็บป่วยและหลังเจ็บป่วย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

          ในปีงบประมาณ 2548 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 12 ชุมชน รวมเป็น 17 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2550 ได้รับผิดชอบเพิ่มอีก 1 ชุมชนจากสภากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี รวมเป็น 18 ชุมชน จำนวน 4,926 หลังคาเรือน 5,572 ครอบครัว ประชากร 20,132 คน ปี 2551 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้พัฒนาการให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นได้ยกฐานะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดปทุมมาลัย และในปีเดียวกันได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ จำนวน 7 ชุมชน ทำให้เหลือชุมชนรับผิดชอบ จำนวน 11 ชุมชน