ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

งานชันสูตรสาธารณสุขนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2559

1. ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน บูรณาการทำงานร่วม ไม่ต่างคนต่างทำ

2. บริหารงานแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล

3. เน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรอให้ป่วยแล้วรักษา เช่น การลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ที่มุ่งเน้นการป้องกันโรค ให้ประชาชนสุขภาพดีในระดับครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลไว้รองรับเมื่อป่วย โดยขอให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลภายใน 20 เดือน เพราะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

4. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยจะผลักดันให้ให้ระบบสุขภาพระดับตำบลมีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้เกิดผลชัดเจนในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

5. ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดบนท้องถนน ที่ประเทศไทยมีอัตราการตายปีละ 23,000 คน เป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้าป้องกันได้จะช่วยประเทศประหยัดค่ารักษาได้กว่าแสนล้านบาทต่อปี 

6. โภชนาการปลอดภัย เน้นคุ้มครองประชาชนในด้านสุขภาพ

7. เน้นภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยการพัฒนาสุขภาพ

8. สร้างบทบาทสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ทั้งในภูมิภาคและประชาคมโลก