ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการหน่วยตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดให้บริการ

 

ตารางออกตรวจของแพทย์
วัน เช้า บ่าย
จันทร์ นพ.เด่นชัย   ตั้งมโนกุล พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง
  พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง พญ.ปาริฉัตร  สงวนตระกูล
  พญ.จินตนา  ช้อนทอง  
  นพ.พิมลศักดิ์  ศรีธรรมมา  
อังคาร พญ.อมรรัตน์  เทพากรณ์ พญ.ปาริฉัตร  สงวนตระกูล
  นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์  
  พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง  
  พญ.พิมพิกา  ทองปน  
พุธ พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง พญ.ปาริฉัตร  สงวนตระกูล
  พญ.ปาริฉัตร  สงวนตระกูล พญ.กัลยานี  สุวรรณกูฎ
  พญ.จินตนา  ช้อนทอง พญ.จินตนา  ช้อนทอง
  นพ.สุทธิวัฒน์  ขุมเงิน  
พฤหัสบดี นพ.อวิรุทธิ์  นันทบุตร พญ.ปาริฉัตร  สงวนตระกูล
  นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์  
  พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง  
  พญ.กัลยานี  สุวรรณกูฎ  
ศุกร์ พญ.อมรรัตน์  เทพากรณ์ นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์
  นพ.ปริญญา  ชำนาญ พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง
  นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์ พญ.กัลยานี  สุวรรณกูฎ
  พญ.ธัญกุล   เชิดชูขันติพง  
  นพ.พิมลศักดิ์  ศรีธรรมมา