"NURSE" : N:Nubleness U:Unity R:Responsibility S:Seniority E:Education

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรพัฒนางานการพยาบาลที่เป็นเลิศและเป็นที่ศรัทธาของสังคมในเครือข่ายสุขภาพที่ 10 "

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับ "รางวัลศรีสังวาลย์" ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๐ โปรดเสนอชื่อไปยัง สำนักงานเลขานุการรางวัลศรีสังวาลย์ สำนักการพยาบาล อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

ที่ตั้ง

 • ที่อยู่: เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง
  จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • อีเมล์: support@email.com
 • เว็บไซต์: www.sunpasit.go.th/nurse
 • โทรศัพท์: 045-244973

ผลงานวิชาการ

ภาพกิจกรรม

 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)
 • 01 (6)
 • 01 (6)
 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)