รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

           

        กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

           

        จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามแพทยสภากำหนด  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ link ด้านล่าง   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๙  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานอายุรกรรม ตึกอายุรกรรม ชั้น ๗  ในกรณีส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  มายัง              กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  (สมัครสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน)  หลักฐานการสมัครได้แก่

 

                    ๑.ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานอายุรกรรม (๑ ฉบับ)

                    ๒.รูปถ่าย ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  (๑ รูป)

                    ๓.สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ  (๑ ฉบับ)

                    ๔.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ) / ใบทะเบียนสมรส  (๑ ฉบับ)

                    ๕.สำเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript๑ ฉบับ)

                    ๖.สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ (๑ ฉบับ)

                    ๗.สำเนาหนังสือรับจากต้นสังกัด  กรณีที่มีต้นสังกัด   (๑ ฉบับ)

                    ๘.หนังสือรับรองการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เคยปฎิบัติงานใกล้ชิด (๑ ฉบับ)

                    ๙.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (๑ ฉบับ)

                    ๑๐.สำเนาทะเบียนบ้าน  (๑ ฉบับ)

                    ๑๑.จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร  (Recommendation Letter  ๑ ฉบับ)

 

        อนึ่ง  ภายหลังการคัดเลือกท่านต้องสมัครตามระเบียบของแพทยสภาด้วย ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอายุรกรรม

        โทร. ๐๘๓-๗๒๓๕๒๘๐