โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ใช้ทุน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ศูนย์แพทยศาสตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ใช้ทุนและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยเน้นย้ำให้คำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์และความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์