อ้อมกอดเขมราฐ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนต์ เรื่อง อ้อมกอดเขมราฐ ณ โรงภาพยนต์เนวด้า เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้สัมผัสถึงเนื้อแท้ของวัฒนธรรมของชาวอีสาน จรรยาบรรณของแพทย์ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำนึกรักบ้านเกิด