โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 10ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาแพทย์ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข และมุ่งแสวงหา สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมี นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานประกอบไปด้วย

วันที่ 26 เมษายน 2559  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาจัดกิจกรรมเดินป่าผจญภัยเป็นระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร จากน้ำตกสร้อยสวรรค์ – ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีนำโดย นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์

วันที่ 27 เมษายน 2559 ปฐมนิเทศศึกษาแพทย์และประชุมผู้ปกครอง บรรยากาศภายในงานเป็นการต้อนรับนักศึกษาแพทย์อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง