โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสถานที่ การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษาแพทย์มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแพทย์ด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษาแพทย์มีความพร้อมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ดังนี้

26  เมษายน 2559

Ø  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาจัดกิจกรรมเดินป่าผจญภัยเป็นระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร จากน้ำตกสร้อยสวรรค์ – ผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

27  เมษายน 2559

Ø  ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์