เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์แพยศาสตรศึกษา

นายสนั่น     อุทังสังข์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญการ

รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายกฤษณ์  วิเศษรอด นายทองใบ  ศรีแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา

งานวิชาการ

นางสาวสุนีย์  จงใจ นางฐิตาพร  ทานะกิจ
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์ นายศิริราช  พิมพบุตร
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา

 งานการเงินและบัญชี

นางสาวพนัดดา  นิลบารันต์
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

นางสาวดรุณี  ภูลำสัตย์
นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

นางกัลยา  ทองใบ นางสาวศิริรัตน์  เนกอนันต์
จนท.งานบริการ จพ.ธุรการ

งานยานพาหนะ

นายไกรวัลย์  คำหล่อ
พนักงานขับรถยนต์

งานบริการ

นางดวงจันทร์  สินป้อง นางสาวรุ่งทิวา  อุไรวงค์
จนท.งานบริการ จนท.งานบริการ
นางสาวกัญญาณัฐ  ศิลาเกษ นางสาวรัตติกาล  ดาราพันธ์
จนท.งานบริการ จนท.งานบริการ
นางอภิญญา  พละบุตร นางปิยะพร  เหง้าเกษ
จนท.งานบริการ จนท.งานบริการ
นางสาวอนงค์  ทาจิตต์ นางสาวจินตะหรา  แสงทอง
จนท.งานบริการ จนท.งานบริการ