คณะกรรมการบริหาร

 

นพ.ชลิต  ทองประยูร
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์

 

นพ.เศวต ศรีศิริ
ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

 

นพ.เกริก  สุวรรณกาฬ นพ.ศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์ พญ.อมรรัตน์  เทพากรณ์

รอง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา และหลักสูตร

รอง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รอง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

 

พญ.กรุณา  ระจินดา นพ.ปริญญา  ชำนา นพ.วรวุฒิ  ศิวประภากร

อง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและงานประเมินผลฯ

รอง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาจารย์ รอง ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาฯ

 

พญ.จิรา  ไตรรงค์จิตเหมาะ นพ.ภูวนัย  สาคำภีร์ นพ.ชัยพร  บุญศรี

ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายกิจกรรมวิชาการ

ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายกิจกรรมและที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายกิจกรรมและที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

 

พญ.สมานจิตต์  สมัครประโคน พญ.ศรัญญา  ประทัยเทพ  
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝ่ายกิจกรรมและที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

 

นางสุภาภรณ์  บุดดาวงศ์
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายการเงินและบัญชี หมวดอุดหนุนทั่วไป