วิสัยทัศน์-พันธะกิจ

 

วิสัยทัศน์

                เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2560

 

พันธะกิจ

                1.ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธานที่ตั้งไว้

                2.พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการบริการทางสาธารณสุข

                3.มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน

                4.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

                5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม