วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรพัฒนางานการพยาบาลที่เป็นเลิศและเป็นที่ศรัทธาของสังคม”

พันธกิจ

๑.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับ
๒.พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลรวมทั้งกำหนดกลไกและรูปแบบการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ และวิชาการที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
๓.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ

เป้าหมาย

๑.เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับ Service Plan ทั้งเครือข่าย
๒.โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๓. ผลงานผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (NQA)

ยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
๒.พัฒนาระบบบริการพยาบาลปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
๓. พัฒนาระบบบริการพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติและโรคอุบัติการณ์ใหม่/อุบัติซ้ำ
๔.พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการพยาบาลทุกภาคส่วนในระดับประเทส ระดับอาเซียนและนานาประเทศ
๕.เสริมสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กรพยาบาล

กลยุทธ์

๑.โครงการ QA พัฒนางาน OPD /LR /ANC / ER /เยี่ยมบ้านคุณภาพ
๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓.พัฒนาระบบบริการพยาบาลตาม Service Plan