วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556- 2560 สู่การ ปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2556- 2560 กับแผนงาน พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพระดับเขต และระดับจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพรวมของประเทศ ลงสู่ระดับภูมิภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด