ประวัติกลุ่มงาน

ก่อนเป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ต่อมาเป็นฝ่ายสุขศึกษา และก่อตั้งเป็นกลุ่มงานสุขศึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2535 มีหัวหน้ากลุ่มงานคนแรกคือ นางเพชรศรี จำปีศรี คนที่สอง นางเพียรใจ เฟื่องงาม และคนที่สาม นายสูติ  ปัจฉาภาพ(ปี 2553-ปัจจุบัน)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973