ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

งานรักษาพยาบาลแบ่งงานที่รับผิดชอบ ของหมอครอบครัว

ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

งาน

1

นางสุรัตยา  เกษมศิริ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

งานคุณภาพ

งานวิชาการ

2

น.ส.จุฬาลักษณ์  ปกครอง

งานฝากครรภ์/ เยี่ยมทารก /มารดาหลังคลอด

งานสายใยรักแห่งครอบครัว/งานวางแผนครอบครัว

งานเยี่ยมบ้าน

3

น.ส.พัชรา  ส่งเสริม

งานอนามัยโรงเรียน/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานคุ้มครองผู้บริโภค /คลินิก /ร้านยา/สถานบันเทิง

4

ร.ต.อ.หญิงราตรี พลาศรี

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค/พัฒนากรเด็กทารกและวัยเรียน

งานโภชนาการ

5

นางศิริลักษณ์  ชัยโย

งานเวชภัณฑ์ยา/แพทย์แผนไทย

งานคัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก

งานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

6

นางพัชรัญญา โพธิสนธ์

งานผู้สูงอายุ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

งาน TB

7

นางวราภรณ์ พิมพ์พรมมา

งานสุขศึกษา

งานตรวจคัดกรองสุขภาพ/DPAC

งาน NCD

8

นางวันทนีย์ วัฒนาพานิชกูล

งานสุขภาพจิต/ผู้พิการ/บุหรี่

งานหลักประกันสุขภาพ

9

นายวรวิทย์ ดีเลิศ

งานระบาดวิทยา

งานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

งานอาชีวอนามัย

10

นางลำใย  ยิ่งรุ่งโรจน์

งานทันตสาธารณสุข