ตารางการใช้ห้องประชุม
   


ลำดับที่ ห้องประชุม การใช้งาน (ครั้ง) ผู้ใช้งาน (คน)
1 ห้องประชุม 1 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 0 0
2 ห้องประชุม 2 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 0 0
3 ห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 0 0
4 ห้องประชุม 4 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 0 0
รวม 0 0

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเฉพาะที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973