ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมผู้ตรวจราชการ

02
03
04
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

05
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

06
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

07
08
  08:00 น.-16:00 น.
 โรงพยาบาลชัยภูมิดูงาน

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 BLS

10
  08:00 น.-16:00 น.
 BLS

11
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

12
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมจริยธรรม

13
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 รับคณะศึกษาดูงานจากสกลนคร

14
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคุณ

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมจริยธรรม

15
  08:00 น.-16:00 น.
 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน icu 10วัน

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

16
17
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

18
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคุณ

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ิอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลส

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.พยาบาลม.อุบล

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ิอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลส

  08:00 น.-16:00 น.
 สมรรถนะพยาบาลประคับประคอง

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงาน RN ผู้ปฏิบัติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิสัญญี

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่ายประกันสังคม

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบสัมภาษณ์พนักงานห้องยา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

23
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

24
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

25
  13:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศพยาบาลเวรตรวจการ

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม new generation ethics awards

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษาโรคเอดส์

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอัคคีภัย

27
  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรมะ

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษาโรคเอดส์

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

28
  08:00 น.-16:00 น.
 ภาวะแทรกซ้อนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉ

  08:00 น.-17:00 น.
 การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

  08:00 น.-16:00 น.
 งานคืนข้อมูลยากลุ่มเสี่ยง

29
  08:00 น.-16:00 น.
 เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง

  08:00 น.-17:00 น.
 การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมจิตอาสา

30
31
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973