ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
18    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
03
  08:00 น.-12:00 น.
 สอบลูกจ้าง

  08:00 น.-12:00 น.
 สรุปรายงาน

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

04
  13:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการ icu

05
06
07
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบข้อเขียนลูกจ้าง

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ

09
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

10
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan จังหวัด

11
  08:00 น.-12:00 น.
 รายงานตัวพนักงานกระทรวง

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

14
15
  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนผลงานเพื่อพิจารณารางวัลเลิศ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan สสจ

  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนผลงานเพื่อพิจารณารางวัลเลิศ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

18
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมสมาธิ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

21
  08:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.ปี4ม.ราชธานี

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี 2561

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี 2561

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี256

  13:00 น.-12:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

24
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา

  08:00 น.-12:00 น.
 วิทยาลัยพยาบาล ดูงานพัฒนาคุณภาพ

25
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

28
  08:00 น.-12:00 น.
 มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมทางการพ

29
  08:00 น.-16:00 น.
 bye bye fat

30
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียน SAR

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียนSAR

31
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียน SAR

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้ยาละลายลิ่มเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียนsar

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973