รายการไฟล์เอกสารวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ครั้งที่ 13 ทั้งหมด รศ.ดร.นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี อ.พญ.คัทลียา เกษมศิริ พญ. ภารดี ศิริบูรณ์ อ.นพ.ภัทวัฒน์ เปล่งพานิช รศ.วริยา สุขุประการ พญ.ประภา รัตนไชย นพ.ชัยอนันต์ โสดาภักดิ์ ผศ.นพ.จตุพร ภักภิรมย์ อ.นพ.ภัทวัฒน์ เปล่งพานิช(วันที่ 2) การบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์(วันที่ 2) ODS Routine to ODS systemพ.ย. 61(วันที่ 2) ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส(วันที่ 2)