ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

Dapagliflozin 10 mg + Metformin HCl 1 gm Prolonged released Tablet

Desmopressin acetate 0.1 mg tablet

Insulin glargine 100 IU/ml, 3 ml penfill injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๘๗๑,๑๕๖.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก

บาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๙,๙๕๘,๙๖๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Dapagliflozin 10 mg + Metformin HCl 1 gm Prolonged released Tablet

Tab

๕๖,๐๐๐

๕๒.๐๗

,๙๑๕,๙๒๐.๐๐

Desmopressin acetate 0.1 mg tablet

Tab

๖๖,๐๐๐

๖๒.๙๔

,๑๕๔,๐๔๐.๐๐

Insulin glargine 100 IU/ml, 3 ml penfill injection

penfill

,๐๐๐

๔๘๑.๕๐

,๘๘๙,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๒๑๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบต่อมไร้ท่อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นางสาวภาณินี

รัตนาภิชาติ

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวจุฑามาศ

สืบสิน

เภสัชกรชำนาญการ

                กรรมการ

๓.

นางสาวดวงพร

สมาฤกษ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

                กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยราคากลาง


วันที่ 24-11-2022