ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ GE รุ่น Innova IGS๕๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๖/๒๕๖๕ ID:๗๗๘๙๓ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ของกลุ่มงานอายุรกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในรายการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ GE รุ่น Innova IGS๕๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๖/๒๕๖๕ ID:๗๗๘๙๓ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ของกลุ่มงานอายุรกรรม
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๕
ในรายการ   จ้างบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว  ยี่ห้อ GE รุ่น Innova IGS๕๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-
๒๐๐๙/๐๐๐๖/๒๕๖๕ ID:๗๗๘๙๓ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ของกลุ่มงานอายุรกรรม   ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๕๐๖๐๐๑๔๒๑๑) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๐๖๐๐๑๘๙๒๗บำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ GE รุ่น Innova IGS๕๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๖/๒๕๖๕ ID๗๗๘๙๓ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบรวมอะไหล่) ของกลุ่มงานอายุรกรรม๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐๐๗/๒๕๖๕
 
 


(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


ประกาศเผยแพร่แผน


วันที่ 22-06-2022