ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖

         จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๒๐๑,๘๙๐.๐๐

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๗๓๑,๓๒๓.๖๐

Sorafenib 200 mg tablet   

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๕๐๗,๖๕๒.๐๐

Trastuzumab 600 mg/5 ml Injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๑๖๗,๕๒๐.๔๐

                                     


           ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

       ( นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร )

                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 12-05-2022