ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2567

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี จะมีการจัดประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค ประจำปี 2567 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อุบลราชธานี UPDATE ANESTHETIC CARE FOR MINIMALLY INVASIVE SURGERY: 2024 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และพัฒนาด้านการระงับความรู้สึกให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

คลิกดูรายละเอียด
วันที่ 24-10-2023