ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลสาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๔๐ รายการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 09-03-2022