ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 ในวันเเละเวลาราชการ