ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือด เพื่อใช้ในงานศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ ในรายการสายสวนหลอดเลือดดำชั่วคราว ขนาด ๑๑.๕-๑๒ FR x ๑๙-๒๐ Cms. แบบตรง

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 053/2567


วันที่ 16-11-2023