รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในการ ลด ละ เลิก บุหรี่

       วันที่ 30 เมษายน 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่สูบบุหรี่ได้รับความรู้และทักษะรวมถึงแรงจูงใจในการที่จะลดเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่สูบบุหรี่ จำนวน 30 คน จากความสมัครใจโดยการประชุมดังกล่าวได้เน้นการฝึกทักษะและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ซึ่งจะมีการประเมินติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนบุคลากรสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จและเกิดความยั่งยืน

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว