โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

        วันที่ 20 เมษายน 2562  นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 อบรมหลักสูตร “Refresher Course For Year Medical Student” ครั้งที่ 6 เพื่อให้นึกศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 5 ที่จะขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 6 และเตรียมปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอายุรกรรม ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์แพทย์โดยตรง มีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป           ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ ก.อายุรกรรม