รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”

       วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โรค วิถีชีวิตและรับรู้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากโรคไตผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพ จาก กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4,5 ผู้ป่วยโรคไต (คนต้นแบบ) ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง