ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมรองผอ.,ผช.ผอ. สำรวจพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ของรพ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิปะสงค์ นำทีมคณะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำรวจพื้นที่ใช้สอยและปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยตลอดจนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยได้มอบหมายภารกิจต่างๆให้กับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อสานต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ