ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”

                      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงด้านดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ นำทีมโดย นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพร้อมด้วยอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์แพทศาสตร์ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม      ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

ข่าว/ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ