รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคุณภาพและการตอบแบบประเมินตนเอง”

               วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม“การใช้เครื่องมือคุณภาพและการตอบแบบประเมินตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ และแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ในเรื่องพัฒนาคุณภาพงานบริการ ทั้งในระดับบุคลากร หน่วยงานทีมงานพัฒนาคุณภาพในระดับต่างๆ ให้สามารถนำเครื่องมือคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการบริการผู้ป่วยได้ รวมทั้งให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตนครชัยบุรินทร์ HACC ( Hospital Accrreditation Collaborating Center : HACC)

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์