รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Clusters Driver ที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2562 Clusters Driver ที่ 2 คือ พัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลฯ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” นำโดย        แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ และประธานClusters Driver ที่ 2  ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมโรงทานออมบุญเดือนเกิด  โดยในเดือนมกราคมนี้  จัดขึ้นที่บริเวณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยและญาติที่รับบริการ เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จะมีส่วนร่วมในการทำบุญวันเกิดในเดือนเกิด หรือกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลฯ         โรงทาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างดี

ข่าว  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ราตรี บุญชู