รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10

            วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร        50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง “การปฏิรูประบบบริการพยาบาลในยุค Digital Health” ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริหารทาง     การพยาบาลได้รับทราบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ     ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2562 และเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลทุระดับ นำไปสู่การถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลให้กับผู้ปฏิบัติทางการพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์