ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 1/2562 และชื่นชมกับบุคลากร หน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ที่ทำความดี จำนวน 2 รายการ คือ 1.ได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี 2561 (ระบบการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลระบบอาคาร สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมทางการแพทย์และระบบงานสุขศึกษา จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข            2.ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ระดับดีเยี่ยม

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง