ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ชั้น 7 อาคารสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ เพื่อปรึกษาหารือพิจารณาเพื่อจ่ายค่าตอบแทนP4P ในปีงบประมาณ 2562 และสรุปผลการดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทน P4P ปีงบประมาณ 2561

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง