รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับฟังความคิดเห็นการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง     นอกเวลาราชการ(SMC) จากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์