ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Scalp & Maxillofacial Injuly”

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Scalp & Maxillofacial Injuly” ในงานประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดโดย หน่วยประสาทศัลศาสตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561        ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง