รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการตีตรา

นางสาวศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน    การพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อลดการ        ตีตรา และเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2561       ณ ห้องประชุมศูนย์องค์รวมอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4  โรงพยาบาล      สรรพสิทธิประสงค์ โดยมีทีมวิทยากรร่วม ระหว่างศูนย์องค์รวมและกลุ่มงานสุขศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม กว่า 100 คน

ข่าว/ภาพ สูติ ปัจฉาภาพ